OBCHODNÉ PODMIENKY

GARDA FIGHT ZONE Sp. z o.o., ul. Krótka 53, Skórzewo,

tel: 516650100, tatamipuzzle.sk,

NIP 7773414782,

REGON 526833974,

KRS 0001067212


pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.tatamipuzzle.sk

§1
ÚVODNÉ USTANOVENIATieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti GARDA FIGHT ZONE Sp. z o.o. so sídlom na ul. Krótka 53, Skórzewo, identifikačné číslo (regon), Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.tatamipuzzle.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, ak osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od obchodných podmienok, môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v českom jazyku.
Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

§2
UŽÍVATEĽSKÝ ÚČETNa základe registrácie Kupujúceho vykonanej na Webovej stránke môže Kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže Kupujúci objednávať tovar (ďalej len „užívateľský účet“). Ak to webové rozhranie Obchodu umožňuje, môže Kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania Obchodu.
Pri registrácii na webovom sídle a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte vždy, keď dôjde k ich zmene. Údaje uvedené Kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje Predávajúci za správne.
Prístup do používateľského účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do svojho používateľského účtu.
Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľský účet.
Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak Kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 1 rok alebo ak Kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

§3
UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVYVšetky prezentácie tovaru na webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak ho vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru a o spôsobe a čase dodania tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade, že predávajúci ponúka bezplatné dodanie tovaru, je nárok na bezplatné dodanie tovaru zo strany kupujúceho podmienený zaplatením minimálnej celkovej kúpnej ceny tovaru, ktorý má byť dodaný, vo výške uvedenej vo webovom rozhraní obchodu. V prípade, ak Kupujúci čiastočne odstúpi od Kúpnej zmluvy a celková kúpna cena tovaru, pri ktorom Kupujúci neodstúpil od Kúpnej zmluvy, nedosiahne minimálnu sumu potrebnú pre vznik práva na bezplatnú dopravu tovaru podľa predchádzajúcej vety, právo Kupujúceho na bezplatnú dopravu tovaru zaniká a Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za dopravu tovaru.
Na objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
objednanom tovare (objednaný tovar Kupujúci „vloží“ do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu),
spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a
informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len „objednávka“).
Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré Kupujúci do Objednávky uviedol, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do Objednávky. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Údaje uvedené v objednávke považuje Predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „e-mailová adresa Kupujúceho“).
V závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je Predávajúci vždy oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).
Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty Kupujúceho.
Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré Kupujúcemu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša Kupujúci, a to bez rozdielu oproti základnej sadzbe.

§4
CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKYKupujúci môže zaplatiť cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa Kúpnej zmluvy Predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
☒ na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v objednávke;

☒ bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. X, vedený v spoločnosti X (ďalej len „účet predávajúceho“);

☒ bezhotovostne prostredníctvom platobného systému spoločnosti X;

Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.
Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie je dotknutý článok 4.6 Obchodných podmienok týkajúci sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.
V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak Kupujúci objednávku dodatočne nepotvrdí (článok 3.6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru Kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné kombinovať.
Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru na platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví daňový doklad – faktúru kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu doklad o kúpe tovaru. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

§5
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVYKupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru nemožno odstúpiť, okrem iného:
1.1.4. tovaru vyrobeného podľa požiadaviek Kupujúceho alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám,
1.1.5. tovaru podliehajúceho rýchlej skaze alebo tovaru s krátkou dobou trvanlivosti, ako aj tovaru, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
1.1.6. tovar v uzavretých obaloch, ktoré zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nie sú vhodné na vrátenie po tom, čo ich kupujúci porušil, a
1.1.7. zvukovú alebo obrazovú nahrávku alebo počítačový program v zapečatenom obale, ak ho kupujúci porušil.
1.2. Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1. Obchodných podmienok alebo o iný prípad, keď nemožno od Kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevezme tovar, a to v súlade s ustanoveniami § 1829 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, resp:
1.1.8. posledný kus tovaru, ak kupujúci objedná viac kusov tovaru v rámci jednej objednávky, ktoré sa dodávajú samostatne,
1.1.9. posledný kus alebo časť dodávky tovaru, ktorá pozostáva z viacerých kusov alebo častí, alebo
1.1.10. prvá dodávka tovaru, ak zmluva stanovuje pravidelné dodávky tovaru počas dohodnutého obdobia.
1.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v článku 5.2. obchodných podmienok Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne Predávajúceho alebo na e-mailovú adresu Predávajúceho.
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva zrušuje od začiatku. Kupujúci je povinný zaslať alebo odovzdať tovar predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, ak predávajúci neponúkol, že si tovar vyzdvihne sám. Lehota podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, ak kupujúci odošle tovar pred jej uplynutím. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar nemožno vzhľadom na jeho povahu vrátiť obvyklou poštovou cestou.
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým Kupujúci súhlasí a Kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako predávajúci dostane tovar alebo kupujúci preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.
Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
V prípadoch, kedy má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do doby, kým kupujúci neprevezme tovar. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to v hotovosti na účet určený kupujúcim.
Ak je spolu s tovarom kupujúcemu poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

§6
PREPRAVA A DODANIE TOVARUV prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej žiadosti Kupujúceho, znáša riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy Kupujúci.
Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní.
V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom zásahu do zásielky kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať. Tým nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu upravovať osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

§7
PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIAPráva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
Ak je predmetom kúpy hmotná hnuteľná vec, ktorá je spojená s digitálnym obsahom alebo so službou digitálneho obsahu takým spôsobom, že by bez nich nemohla plniť svoje funkcie (ďalej len „digitálna vec“), vzťahujú sa ustanovenia o zodpovednosti predávajúceho za vady aj na poskytovanie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, a to aj v prípade, ak ju poskytuje tretia osoba. To neplatí, ak z obsahu kúpnej zmluvy a povahy veci vyplýva, že sa poskytujú samostatne.
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že vec:
1.1.11. zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, vzájomnej súčinnosti a iným dohodnutým vlastnostiam,
1.1.12. sa hodí na účel, na ktorý ju kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a
1.1.13. je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.
Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že okrem dohodnutých vlastností:
1.1.14. vec je vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, a to aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo pravidlá priemyselnej praxe, ak technické normy neexistujú,
1.1.15. vec zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a to aj s ohľadom na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä prostredníctvom reklamy alebo označenia, pokiaľ predávajúci nepreukáže, že o nich nevedel alebo že boli v čase uzavretia kúpnej zmluvy upravené prinajmenšom porovnateľným spôsobom, ako boli uvedené, alebo že nemohli ovplyvniť rozhodnutie o kúpe,
1.1.16. vec sa dodáva s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a
1.1.17. vec zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo vzorke, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy.
1.1.2. Ustanovenia článku 7.4. Obchodných podmienok sa nepoužijú, ak predávajúci pred uzavretím kúpnej zmluvy výslovne upozornil kupujúceho, že niektorá vlastnosť veci sa líši a kupujúci s tým pri uzavretí kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu aj za vady spôsobené nesprávnou montážou alebo inštaláciou vykonanou Predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť podľa Kúpnej zmluvy. To platí aj v prípade, ak montáž alebo inštaláciu vykonal kupujúci a vada je spôsobená nedostatkom v návode poskytnutom predávajúcim alebo poskytovateľom digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak má vec digitálne vlastnosti.
Ak sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí, pokiaľ to povaha veci alebo vady nevylučuje. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, ak vadu oprávnene reklamoval.
Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami, predávajúci zabezpečí, aby boli kupujúcemu poskytnuté dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu. Okrem dohodnutých aktualizácií predávajúci zabezpečí, aby sa kupujúcemu po prevzatí veci poskytli aktualizácie, ktoré sú potrebné na to, aby si vec zachovala vlastnosti uvedené v článkoch 7.3 a 7.4 obchodných podmienok, a aby bol kupujúci informovaný o ich dostupnosti
1.1.18. počas obdobia dvoch rokov, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať nepretržite počas určitého obdobia, a ak je dohodnuté poskytovanie počas obdobia dlhšieho ako dva roky, počas celého tohto obdobia,
1.1.19. na dobu, ktorú môže kupujúci odôvodnene očakávať, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať jednorazovo; táto doba sa posudzuje podľa povahy a účelu predmetu, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a s prihliadnutím na okolnosti v čase uzavretia kúpnej zmluvy a povahu záväzku.
Ustanovenia článku 7.8 Obchodných podmienok sa neuplatnia, ak predávajúci pred uzavretím kúpnej zmluvy výslovne oznámil kupujúcemu, že aktualizácie nebudú poskytované, a kupujúci s tým pri uzavretí kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
Ak Kupujúci nevykoná aktualizáciu v primeranej lehote, nemá Kupujúci žiadne práva z vady, ktorá vznikla výlučne v dôsledku nevykonania aktualizácie. To neplatí, ak kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo dôsledky neaktualizácie, alebo ak kupujúci neaktualizoval alebo aktualizoval nesprávne v dôsledku chyby v návode. Ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať nepretržite počas určitého obdobia a ak sa vada prejaví alebo vyskytne v období uvedenom v článkoch 7.8.1 a 7.8.2 zmluvných podmienok, digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu sa považuje za vadne poskytnutý.
Kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa na veci prejaví v priebehu dvoch rokov od jej prevzatia. Ak je predmetom kúpy digitálny predmet a ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať nepretržite počas určitého obdobia, kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa na digitálnom obsahu alebo službe digitálneho obsahu objaví alebo prejaví, do dvoch rokov od prevzatia. Ak sa má plnenie poskytovať dlhšie ako dva roky, kupujúci má právo reklamovať vadu, ktorá sa objaví alebo prejaví v tomto období. Ak kupujúci oprávnene upozornil predávajúceho na vadu, lehota na vytknutie vady neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar používať.
Ak má vec vadu, môže kupujúci požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ak zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neprimerane nákladný v porovnaní s iným spôsobom; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak to nie je možné alebo je to neprimerane nákladné, pričom sa prihliada najmä na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.
Predávajúci odstráni vadu v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby kupujúcemu nespôsobila značné ťažkosti, pričom prihliada na povahu veci a účel, na ktorý kupujúci vec kupoval. Predávajúci prevezme vec na odstránenie vady na vlastné náklady. Ak si to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci pred tým, ako sa vada prejavila, predávajúci vadnú vec demontuje a zmontáže opravenú alebo novú vec alebo uhradí náklady s tým spojené.
Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak:
1.1.20. predávajúci odmietol vadu odstrániť alebo ju neodstránil v súlade s článkom 7.13 Obchodných podmienok,
1.1.21. sa vada vyskytne opakovane,
1.1.22. vada je podstatným porušením kúpnej zmluvy, alebo
1.1.23. z vyhlásenia Predávajúceho alebo z okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre Kupujúceho.
Ak vada nie je podstatná, Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy (v zmysle bodu 7.14 Obchodných podmienok); vada sa považuje za nepodstatnú. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo mu vec odovzdal alebo čo mu kupujúci preukáže, že vec odoslal.
Vadu možno uplatniť u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však na vykonanie opravy určená iná osoba, a to buď u predávajúceho, alebo na mieste bližšom ku kupujúcemu, kupujúci vytkne opravu osobe určenej na vykonanie opravy.
S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v jeho sídle. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie kupujúcim vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho za účelom poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a Kupujúci o tom musí byť informovaný do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči alebo služby digitálneho obsahu, reklamácia musí byť vybavená v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a účel, na ktorý ju kupujúci požadoval.
Po uplynutí lehoty podľa článku 7.18 Obchodných podmienok môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.
Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
Kupujúci môže svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatniť najmä osobne na adrese , telefonicky na adrese alebo e-mailom na adrese .
Osoby oprávnené zo zodpovednosti za vady majú tiež právo na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením tohto práva. Ak však kupujúci neuplatní právo na náhradu škody do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej je potrebné vadu vytknúť, súd mu toto právo neprizná, ak predávajúci namieta, že právo na náhradu škody nebolo uplatnené včas.
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.
Predávajúci alebo iná osoba môže kupujúcemu okrem jeho zákonných práv z vadného plnenia poskytnúť aj záruku za akosť.

§8
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁNKupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty. Reklamácie je možné zasielať na elektronickú adresu predávajúceho. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie Kupujúceho na elektronickú adresu Kupujúceho. Iné pravidlá vybavovania reklamácií Predávajúci nestanovuje.
Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Európske spotrebiteľské centrum Česká republika so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
Kupujúci sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.9 .1. Predávajúci splní svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) súvisiacu so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia Kúpnej zmluvy, na účely rokovaní o Kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností Predávajúceho osobitným dokumentom.
Kupujúci týmto na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

§9
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOVPredávajúci splní svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) v súvislosti so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia Kúpnej zmluvy, na účely rokovaní o Kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností Predávajúceho samostatným dokumentom.

§10
ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIEKupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti) v znení neskorších predpisov súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúcim na elektronickú adresu alebo telefónne číslo Kupujúceho. Predávajúci si svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR súvisiacu so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní prostredníctvom samostatného dokumentu.
Predávajúci si plní svoje zákonné povinnosti súvisiace s prípadným ukladaním súborov cookies na zariadení Kupujúceho prostredníctvom samostatného dokumentu.

§11
PREDKLADANIE


Kupujúcemu je možné doručovať na elektronickú adresu Kupujúceho.

§12
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Ak vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany poskytovanej ustanoveniami právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak použili pri absencii voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
Ak niektoré ustanovenie zmluvných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

Kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok archivuje predávajúci v elektronickej podobe a nie je k nej prístup.
Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je prílohou obchodných podmienok.
Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie –
PAXY-Tatamipuzzle.sk, ul. Budovateľská 1234 (123kurier DEPO) 03853 Turany
e-mailová adresa: info@tatamipuzzle.sk, telefón +420 558 274 803.

V meste Skórzewo, dňa 27.06.2023

Zásady ochrany osobných údajov

Newsletter
Zadajte svoju e-mailovú adresu, ak chcete dostávať informácie o nových produktoch a akciách predaja (nie sú dostupné v internetovom obchode)
Doprava
Balíky posielame kuriérskou spoločnosťou
Doprava zadarmo
Doprava zadarmow od 10 kusov